Protest: een miljoen mensen op straat in Catalonië, voor zelfbeschikking of rebellie?

scroll down for English

 

 • 00:00:00 – 00:03:45 – introductie

 • 00:03:45 – 00:15:10 – telefonisch interview met Gerber van der Graaf, verslag van het referendum op 1 oktober 2017

 • 00:22:11 – 00:24:42 – verslag van het bezoek aan de gevangenis bij Barcelona op 9 september 2018

 • 00:42:32 – 00:58:17 – toespraken namens de politieke gevangenen en politici in ballingschap, tijden de Diada op 11 september

Catalonië bestaat als land sinds ongeveer 1100 AD. Op 11 september 1714 werd Barcelona onder de voet gelopen en werd zelfbestuur ontnomen. Na de dictatuur van Franco midden vorige eeuw werd via een referendum een nieuwe grondwet aangenomen, waarin staat dat autonomie geen optie mag zijn. Op 1 oktober 2017 werd er tóch een referendum in Catalonië gehouden over onafhankelijkheid. Dit referendum werd aangekonigd in juni 2017 en werd op 6 september 2017 goedgekeurd door het Catalaanse parlement. De Spaanse regering verzette zich tegen het referendum, omdat de Spaanse grondwet niet toelaat dat een Spaanse regio zich onafhankelijk verklaart zonder toestemming van de Spaanse overheid. De Catalaanse overheid beriep zich op haar beurt om het referendum door te laten gaan op het zelfbeschikkingrecht.  Spanje achtte het referendum ongeldig en omdat het toch doorgang vond, zette de Spaanse overheid geweld in om de gang naar de stembus te verstoren. Het referendum heeft verstrekkende gevolgen gehad voor de Catalaanse regering. De Catalaanse regering is uit haar ambt gezet, er zijn politici gevangen genomen en een aantal volksvertegenwoordigers zijn gevlucht naar het buitenland. Ook zitten de twee leiders van Omnium Cultural en Assemblea National Catalana vast in de gevangenis. Ze zijn aangeklaagd wegens rebellie en naar verwachting zal hun proces in de komende weken beginnen.

Op 11 september 2018 was de eerste ‘Diada’ (herdenking van verlies van autonomie in 1714 en protest) sinds het referendum van vorig jaar. Rico Brouwer en Saskia Söller werden door de ‘Assemblea Nacional Catalana‘ uitgenodigd om daar als buitenlandse waarnemers bij aanwezig te zijn. Ze kregen een kijkje in het hart van Barcelona en ze kregen een front-row-seat bij de demonstratie die door een miljoen! mensen werd gehouden. Ze waren in Barcelona van 10 tot 13 september, deze PODcast is hun verslag.

Saskia: ‘Op 11 september was de Diada. We waren gevraagd om, als vrienden van Catalonie, er om 16.00 te zijn zodat we nog even tijd hadden voordat de demonstratie officieel zou beginnen. De demonstatie zou plaatsvinden om de Diagonal, een 6 km lange weg dwars door Barcelona. De dochter van ons gastgezin zou met ons meegaan en ons brengen naar het vak waarin wij zouden staan. Nooit verwacht dat we vooraan zouden staan. Ik wilde rustig vanaf de zijlijn kijken en foto’s maken maar dat was dus niet de bedoeling. We waren vooraan geplaatst, bij de perstribune en achter ons een miljoen Catalanen. Vanwege de stiptheid van onze gastvrouw stonden we al om 15.00 uur in het vak. Rico, ik en onze Piratenvlag’.

Rico: ‘Als twee mensen op initiatief van de één na een lange relatie uit elkaar gaan, hoe reageer je dan als ‘de ander’? Bind je je voormalige partner met juridische constructies, of kies je voor respect en voor de liefde die was? Madrid en Barcelona staan aan de vooravond van een vechtscheiding en hebben samen alle troeven in handen. Hun kinderen zijn de kinderen van Spanje én van Catalonië. Hoe meer vriendschap er overeind blijft in de afspraken die ze maken na de scheiding, hoe beter het is voor hun kinderen. Dat werkt zo tussen mensen, maar ook tussen groepen van mensen en tussen landen. Ik heb Madrid op tv geweld zien gebruiken vorig jaar. Ik heb in de straat waardigheid en respect gezien in Barcelona’.

Met in de uitzending:

 • Saskia en Rico kijken terug op wat ze hebben meegemaakt en geleerd

 • Gerber van der Graaf vertelt over hoe op 1 oktober met geweld door de Spaanse troepen werd geprobeerd het referendum tegen te houden

 • Onze gastvrouw (ze wil liever niet met naam genoemd worden want ‘het gaat om Catalonië, niet om haar’) vertelt (in het Engels) hoe er met de politieke gevangen wordt omgegaan sinds ze uit Madrid naar Barcelona zijn overgeplaatst

 • de toespraken (in het Engels), door advocaten van de politici in ballingschap en de politici in de gevangenis

In de youtube PODcast zie je beelden van de Diada, de advocaten en van de gevangenis.

Links:

 

English translation

Catalonia has existed as a country since about 1100 AD. On September 11, 1714, Barcelona was overrun and self-government was taken away. After Franco’s dictatorship in the middle of the last century, a new constitution was adopted after it was voted on in referendum, stating that autonomy should never become an option. Nevertheless on 1 October 2017, a referendum was held in Catalonia on independence. This referendum was announced in June 2017 and was approved by the Catalan Parliament on 6 September 2017. The Spanish government opposed the referendum, as the Spanish constitution does not allow a Spanish region to declare independence without the permission of the Spanish government. The Catalan government, in turn, appealed for the referendum to continue on basis of the right to self-determination. Spain considered the referendum invalid and when it took place ayway, the Spanish government committed violence to disturb the voting process. The referendum also had far-reaching consequences for the people in Catalan government. The Catalan government was removed from office and politicians imprisoned and a number of parliamentarians have fled abroad. The two leaders of Omnium Cultural and Assemblea National Catalana are also in prison. They have been charged with rebellion and their trial is expected to begin in the coming weeks.

On 11 September 2018 the first ‘Diada’ (commemoration of the loss of autonomy in 1714 intake and protest) was held since last year’s referendum. Rico Brouwer and Saskia Söller were invited by the Assemblea Nacional Catalana to be present as foreign observers. They got to see the heart of Barcelona and they got a front-row seat at the demonstration by a million! people. They were in Barcelona from 10 to 13 September, this PODcast is their report.

Saskia: “The Diada was on 11 September. As friends of Catalonia, we were asked to be there at 4 p.m. so that we had some time before the demonstration would officially begin. The demonstration would take place on the Diagonal, a 6 km long road through Barcelona. The daughter of our host family would go with us and bring us to the area where we would be;  I never expected to be up in front. I had planned to take a quiet look from the sidelines and take pictures, but that was not their intent. We were in front, at the press gallery and behind us were a million Catalans. Because of the punctuality of our hostess, we were there at 15.00. Rico, me and our Pirate flag.”

Rico: “When two people separate on the initiative of the one after a long relationship, how do you react as’ the other’? Do you bind your former partner with legal constructions, or do you choose respect and for the love that was? Madrid and Barcelona are on the verge of a fighting separation, together they hold all the cards. Their children are the children of Spain and of Catalonia. The more friendship remains in the agreements they make after their divorce, the better it is for their children. This is how it works between people, between groups of people and also between countries. I saw Madrid using violence on TV last year. I have seen dignity and respect in the street in Barcelona”.

In this broadcast:

 • Saskia and Rico look back on what they have experienced and learned

 • Gerber van der Graaf talks about how on 1 October the Spanish troops attempted to stop the referendum by force

 • Our hostess (she would rather not be mentioned by name because ‘it’s about Catalonia, not her’) tells us (in English) about what they’re doing for the political prisoners, since they were transferred from Madrid to Barcelona

 • the speeches (in English), by lawyers of the politicians in exile and the politicians in prison

In the youtube PODcast you can see images of the Diada, the lawyers and the prison.
note: you may use youtube’s subtitle feature [located in the bottom bar of the video, for English/Spanish subs] once they are available.


Muziek (gebruikt met toestemming):

Stranguria, Album: Waangenaam, Nummer: Nederland